Friday, 13 July 2018 12:56

Prihajajoči razpisi za IKT sektor

 

Dne 4.7.2018 smo na GZS v okviru IKT horizontalne mreže predstavili  nekatere vsebine o prihajajočih razpisih za sofinanciranje raziskav in razvoja, demonstracij, pilotov, digitalizacije in internacionalizacije v gospodarskih družbah.

Na prihajajoče razpise se je potrebno pripraviti v naprej, kolikor je mogoče. To pomeni, da poiščete partnerje s katerimi lahko sodelujete pri raziskavah in razvoju, pri čemer je smiselno, da ste komplementarni. Upoštevati je potrebno Pametno specializacijo S4 in karakteristike industrije 5.0.

Pri najavljenem razpisu za Pilotni/demonstracijski projekti  II. sklop 2018, kjer bo na volj 53 MIO EUR za obdobje 5 let, bodo nepovratna  sredstva namenjena  sofinanciranju demonstracijskih projektov za testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe + piloti, kjer bodo  upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in stroški plač novo zaposlenih. Višina sofinanciranja bo standardna, kot je na MGRT: 45% mikro in mala podjetja, 35% srednja podjetja, 25% velika podjetja.

Za družbe, ki izvažajo svoje storitve ali proizvode in že sodelujejo na razvoju s tujimi partnerji, je najbolj aktualen razpis EUROSTARS, ki ima rok za oddajo 13.9.2018.

Razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja  v MSP 2019-2022:  predvidena objava november 2018,SPIRIT : na tem razpisu lahko IKT firme ponujajo svoje storitve drugim MSP-jem. Kaj bo dovoljeno, kakšne vrste storitev se bo sofinanciralo, bomo še videli.

Za IKT firme, ki delajo na svojem lastnem razvoju, je razpis, ki je objavljen v celoti in je že imel dva odpiranja, Spodbude za raziskovalno razvojne projekte RRI2:24.9. 2019, pomemben.  Konzorcije pričnite sestavljati že zdaj, vsebino tudi. Konkurenca je razmeroma visoka, vendar še vedno bolj vzdržna, kot na HORIZON2020.

Na SPIRIT se lahko prijavijo na dva razpisa tisti, ki ste prejeli na Evropski Komisiji za razpis SME Instrument Seal of Excellence (več kot 12 točk od 15-ih). To je prava spodbuda za vse tiste za katere je zmanjkalo denarja na EC, pri čemer so dosegli visoko število točk. Odprta sta dva roka za oddajo za Fazo 2: 12.9.2018 in 12.9.2019 in en rok za Fazo 1: 15.5.2019.

Več na spletnih straneh MGRT za razpise Podjetništvo in tehnologija:  http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SOJ/Razpisi/podjetnistvo_in_tehnologija.pdf

Če delate produkte in storitve za izvoz, je smiselno pregledati tudi razpise, ki spodbujajo internacionalizacijo . http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SOJ/Razpisi/internacionalizacija.pdf

Zadnje čase imamo v naši firmi relativno veliko povpraševanja po strokovni pomoči glede pridobivanja ugodnih kreditov pri SID banki. Prilagam zelo koristen link iz katerega boste prejeli informacije o možnih kreditih glede na vaše objavljene bilance. To je hiter pregled ali je smiselno pripravljati celotno dokumentacijo za pridobitev kredita. https://vloge.sid.si/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

Še par besed o naših referencah:  RR & CO. d.o.o. smo najstarejša svetovalna firma na področju prijav projektov raziskav in razvoja, pripravljamo in vodimo jih od leta 1999 dalje. Uspešno. Imamo več kot 85% uspešnost na omenjenih razpisih, pri nekaterih tudi  100% (več prijav). Lahko vam pomagamo. Link na našo spletno stran: https://www.rr-co.eu/index.php/en/

SKUPAJ LAHKO ZMAGAMO

Mateja Elin Praznik

direktorica

SID banka je objavila drugi razvojno-spodbujevalni program za financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI2).
Na voljo so posojila z ročnostjo od 6 do 12 let, z možnostjo moratorija od 2 let do največ polovice ročnosti posojila.

S posojilom je mogoče financirati:
RAZISKOVALNO-RAZVOJNE PROJEKTE:
•    Pridobivanje novih znanj in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.
•    Izdelava prototipov, predstavitve, pilotni projekti, preizkušanje novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.
•    Raziskave z namenom razvoja novih ali ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

NALOŽBENE PROJEKTE – naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva:
•    Vzpostavitev nove poslovne enote.
•    Povečanje raznovrstnosti proizvodnje.
•    Bistvene spremembe v proizvodnem procesu.
 Financira se do 85 % celotnih stroškov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma do 75 % upravičenih stroškov naložbenega projekta.

SID Banka bo financirala tudi podjetja z manjšimi možnostmi zagotavljanja kreditnih zavarovanj.
Več o programu:  https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-tehnolosko-razvojnih-projektov  

VAS ZANIMA?
NUDIMO VAM:
- izdelavo dokumentacije za pridobitev kredita raziskovalno-razvojne projekte
- izdelavo prijave za kreditni odbor
- recenzijo dokumentacije /prijave pred oddajo vloge na SID banko
- svetovanje/administrativno vodenje pri poročanju o izvajanju projekta v času trajanja projekta

REFERENCE:
te vrste projektov pri SID banki uspešno prijavljamo za naše naročnike že od leta 2008 dalje.

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije

 27. oktobra 2017 je Evropska komisija predstavila zadnji delovni program Obzorja 2020 (Work Programme 2018-2020), ki predstavlja investicijo okoli 30 milijard €. 

INFORMACIJA JULIJ 2017: Po informacijah z ministrstva so sredstva razpisa pošla oz. so razdelejna v celoti a dopuščajo možnost da bodo v prihodnosti zagotovljena dodatna sredstva.

 

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Prav tako se želi s sofinanciranjem razvoja in promocije turističnih produktov turističnemu gospodarstvu (malim in srednje velikim podjetjem: MSP) omogočiti pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih podjetij. Spodbuditi se želi tudi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja.

PRIJAVITE SE NA NOVICE: