Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva (SREDSTVA RAZDELJENA) Featured

INFORMACIJA JULIJ 2017: Po informacijah z ministrstva so sredstva razpisa pošla oz. so razdelejna v celoti a dopuščajo možnost da bodo v prihodnosti zagotovljena dodatna sredstva.

 

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Prav tako se želi s sofinanciranjem razvoja in promocije turističnih produktov turističnemu gospodarstvu (malim in srednje velikim podjetjem: MSP) omogočiti pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih podjetij. Spodbuditi se želi tudi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja.

Razpisodajalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Sofinanciranje je po pravilu de minimis, do 70% upravičenih stroškov projekta. Minimalna vrednost sofinanciranja je 30.000 EUR, maksimalna pa 200.000 EUR.

Roki za oddajo vlog so: 5.3.2018, 10.9.2018 in 11.3.2019.

Cilj javnega razpisa je prispevati k večji konkurenčnosti turističnih MSP-jev na globalnem trgu.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih produktov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega produkta na trg je poudarek na digitalnih vsebinah.

Integralni turistični produkt je po tem razpisu sestavljeni oz. integralni turistični produkt, ki v praksi pomeni kombinacijo več izdelkov in storitev, ki so namenjene za zadovoljitev potreb turistov ob obisku turistične destinacije. Pod pojmom nov integralni turistični produkt se po tem razpisu smatra integralni turistični produkt, ki ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi in s katerim dviga kakovost svoje ponudbe in prispeva k večji pestrosti ponudbe turistične destinacije. Integralni turistični produkt, ki je predmet prijave, mora biti del redne ponudbe prijavitelja in ni zgolj enkratni dogodek.

Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s področja turizma (v nadaljevanju: MSP). Ne glede na organizacijsko obliko prijavitelja, mora ta izpolnjevati pogoje za malo oz. srednje veliko podjetje.

Posebni pogoji za prijavitelje:

  1. Prijavitelj je v letu pred prijavo na razpis zaposloval vsaj eno (1) osebo za polni delovni čas.
  2. prijavitelj se zavezuje, da bo v promocijskih akcijah uporabljal znak in znamko »I Feel Slovenia« (izjava) ter pri oblikovanju grafične podobe sledil Priročniku celostne grafične podobe znamke Slovenije (vir: http://www.ukom.gov.si/si/promocija_slovenije/znamka_slovenije_i_feel_slovenia).
  3. ni dolgoročno plačilno nesposoben po tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo,10/15 – popr., 38/16 – odl. US in 63/16– ZD-C) – preveritev se izvaja na osnovi podatkov AJPES za leto pred prijavo na razpis

Splošni pogoji za prijavitelje in pogoji za operacijo so na voljo v razpisni dokumentaciji.

Upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo (v neto znesku brez DDV) stroški storitev zunanjih izvajalcev in stroški informiranja in komuniciranja, ki se nanašajo na naslednje vsebinske sklope aktivnosti:

  1. razvoj integralnih turističnih produktov,
  2. oblikovanje (podoba vsebin),
  3. digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,
  4. oglaševanje

Vas zanima ali je vaš projekt primeren za prijavo na ta razpis?  Potrebujete pomoč pri pripravi projektne prijave?

Kontaktirajte nas  in z veseljem vam bomo pomagali. 

More in this category: Aktualni razpisi »

PRIJAVITE SE NA NOVICE: