(0 votes)

Javni razpis "Spodbude za raziskovalne projekte TRL 6-9"

January 22, 2018

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije

Rok za oddajo:

- oddaja vlog za 2. odpiranje: 11. 05. 2018

- oddaja vlog za 3. odpiranje: 24. 09. 2019

Potrjeni SRIP:

 1. Pametna mesta in skupnosti
 2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
 3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
 4. Trajnostna pridelava hrane
 5. Tovarne prihodnosti
 6. Zdravje - medicina
 7. Mobilnost
 8. Razvoj materialov kot končnih produktov

RRI projekt mora biti uvrščen v vsaj eno fokusno področje in/ali tehnologijo znotraj izbranega prednostnega področja uporabe veljavne S4, za katerega je potrjen ali vsaj delno potrjen akcijski načrt Strateško razvojno inovacijskega partnerstva, z izjemo področja trajnostnega turizma.

CILJI: Sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju (TRL 9). Slednje pomeni uporabo proizvoda, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Projektni cilj RRI projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, ki ga namerava prijavitelj dati na trg v 24 mesecih po zaključku RRI projekta.

Izhodišče (začetna točka) projekta mora biti proizvod, proces ali storitev, razvit vsaj do stopnje TRL 5.

Upravičenci:

Prijavitelj RRI projekta lahko nastopa samostojno ali pa vlogo odda v imenu konzorcija partnerjev (v primeru konzorcija rabite sklenite konzorcijsko pogodbo). Na javnem razpisu lahko sodeluje konzorcij največ treh podjetij, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo za izvedbo RRI projekta.

Prijavitelj / konzorcijski partner se lahko na javni razpis v okviru posameznega odpiranja prijavi največ enkrat kot prijavitelj in enkrat kot konzorcijski partner.

Posebni pogoji:

 1. Podjetje prijavitelja / konzorcijskega partnerja mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge glede na posamezno odpiranje vlog javnega razpisa (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register). Pogoj velja tako za sedež domačega kot tudi tujega podjetja, ne velja pa v primeru podružnice tujega podjetja.
 2. Prijavitelj / konzorcijski partner mora imeti delež kapitala v virih sredstev podjetja v enem od zadnjih dveh koledarskih let glede na datum oddaje vloge za posamezno odpiranje nad 30 %.
 3. V primeru prijave konzorcija velja za največ enega konzorcijskega partnerja, ki ni prijavitelj, da je lahko ustanovljen vsaj eno leto pred datumom oddaje vloge glede na posamezno odpiranje vlog javnega razpisa (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register) ter da zanj ne velja pogoj, da je delež kapitala v virih sredstev podjetja v enem od zadnjih dveh koledarskih let glede na datum oddaje vloge za posamezno odpiranje nad 30 %.
 4. Prijavitelj / konzorcijski partner mora na zadnji dan predhodnega koledarskega leta glede na datum oddaje vlog za posamezno odpiranje zaposlovati najmanj 3 osebe, pri čemer k vlogi priloži potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na navedeni dan, ali za podjetje, ki za navedeno obdobje še ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji, drugo ustrezno potrdilo.
 5. Višina čistih prihodkov od prodaje prijavitelja / konzorcijskega partnerja v predhodnem koledarskem letu glede na datum oddaje vloge za posamezno odpiranje mora biti vsaj enaka vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega RRI projekta.
 6. Prijavitelji in vsi konzorcijski partnerji morajo voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za stroške zunanjih storitev in neopredmetenih sredstev ter za prejeta sredstva, ki se nanašajo na RRI projekt, pod številko, ki jo bodo navedli v OBRAZCU 4 vloge na javni razpis.

Upravičeni stroški:

 • Stroški plač in povračil v zvezi z delom: stroški osebja po standardnih stroških na enoto dela (raziskovalci = 21 EUR; strokovni in tehnični sodelavci = 14 EUR) v obsegu zaposlitve na raziskovalno razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru RRI projekta.
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt.
 • Investicije v neopredmetena sredstva: stroški znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za RRI projekt
 • Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja RRI projekta. Uveljavljajo se v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na RRI projektu.

Skupna vrednost upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev in investicij v neopredmetena sredstva ne sme presegati 30 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta.

Davek na dodano vrednost ni upravičeni strošek.

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati vsaj 100.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR.

Čas trajanja izvedbe RRI projekta ne sme biti daljši od 24 mesecev.

Intenzivnosti pomoči (ne glede na vrsto raziskav – industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj in ne glede na število partnerjev):

 • velika podjetja: do 25%
 • srednje velika podjetja: do 35%
 • mikro in mala podjetja: do 45%

Obdobje upravičenosti stroškov na javnem razpisu se prične z izdajo sklepa o izboru s strani ministrstva in traja 24 mesecev od datuma izdaje sklepa o izboru.

 

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

PRIJAVITE SE NA NOVICE: