(0 votes)

Javni razpis >DEMO PILOTI II 2018 Featured

August 16, 2018

Rok za oddajo vlog je: 23. 10. 2018

Namen javnega razpisa

Namen razpisa je
a) dodelitev spodbud razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti), usmerjenih v razvoj za testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju, ki se lahko uvrstijo na fokusna področja iz Akcijskih načrtov SRIP v okviru Slovenske strategije pametne specializacije, v vsakem primeru pa morajo biti skladni s prednostnimi področji S4 (v nadaljevanju: področja uporabe S4), s katerimi se bo dosegalo:
- skrajšanje časa od ideje do trga,
- pridobitev referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
- povečanje naložb zasebnega sektorja v razvoj in inovacije;


b) dodelitev spodbude za izvedbo testiranja oziroma izvedbo demonstracije v okviru PD projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.
V okviru PD projektov se testira značilnosti nove, inovativne rešitve in pridobi tudi povratne informacije za nadaljnje raziskave in razvoj. Aktivnosti med drugim lahko vključujejo:
• razvoj in testiranje novih ali izboljšanih inovativnih izdelkov, načinov proizvodnje, procesov ali tehnologij v realnem okolju,
• razvoj in testiranje novega ali izboljšanega inovativnega operacijskega modela ali sistema v realnem okolju,
• razvoj novih ali izboljšanih inovativnih storitev in zagotovitev delovanja v operacijskem okolju in procesih uporabnika,
• razvoj in testiranje rešitev na obstoječih izdelkih, storitvah, procesih ali tehnologijah z integracijo novih tehnoloških rešitev za uresničevanje razvoja skladno z Industrijo 4.0 (vključno z novimi oblikami im modeli vodenja z integracijo odprtih inovacijskih metod)
• razvoj aplikacij z uporabo omogočitvenih tehnologij, kot so tehnologije distribuiranih zapisov (t.i. Distributed ledger technology ali DLT), blockchain tehnologij, umetne inteligence, interneta stvari (IoT)s predstavitvijo možnosti rasti (scalability) projektov, v podobnih okoliščinah kjerkoli.


Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so:
- podjetja, kot so opredeljena v skladu z ZPOP-1, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja (ki se ugotavlja v skladu z merili iz priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU014),
- startup podjetja (vključno z blockchain startup podjetji),
- socialna podjetja, opredeljena v Zakonu o socialnem podjetništvu (ZSocP) in
- pravne osebe javnega prava, ki so upravičene do 10% subvencije, v kolikor je v PD projektu jasno in nedvoumno izkazano, da predstavljajo testno okolje za demonstracijski ali pilotni projekt in brez njih izvedba PD projekta ne bi bila mogoča.

Partnerji v konzorciju so lahko osebe javnega in zasebnega prava, vodilni partner konzorcija pa mora biti oseba zasebnega prava (podjetje).


Posebni pogoji prijavitelja/konzorcijskega partnerja:
1. Prijavitelj PD projekta mora biti podjetje v skladu s 3. točko javnega razpisa. Prijavitelj je lahko podjetje, ki ima na dan oddaje vloge več kot 3 zaposlene in v zadnjem finančnem letu več kot 1.000.000 eur prihodkov.
2. Prijavijo se lahko samo konzorciji, v katerih lahko poleg prijavitelja sodeluje največ do 20 partnerjev, od tega največ četrtina (številčno) startup podjetij (vključno z blockchain startup podjetji) in socialnih podjetij skupaj.
3. Prijavitelj / konzorcijski partner je na dan 31.12.2017 zaposloval več kot tri (3) osebe za polni delovni čas. Ta omejitev ne velja za startup podjetja in socialna podjetja.
4. Prijavitelj / konzorcijski partner mora biti ustanovljen vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge na ta javni razpis (upošteva se datum vpisa v Sodni oziroma drug ustrezen register). Pogoj velja tako za sedež domačega kot tudi tujega podjetja, ne velja pa v primeru podružnice tujega podjetja, kakor tudi ne velja za startup in socialna podjetja.
5. Višina čistih prihodkov od prodaje prijavitelja in ostalih konzorcijskih partnerjev skupaj v predhodnem koledarskem letu glede na datum oddaje vloge na ta javni razpis mora biti vsaj enaka vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega PD projekta. To velja za konzorcij kot celoto.
6. Člani konzorcija ne smejo biti med seboj povezane družbe, 25% ali več v skladu z določili Uredbe Komisije 651/2014/EU
7. Podjetje lahko na javnem razpisu nastopi največ 1x kot prijavitelj in 1x kot konzorcijski partner. To ne velja za startup in socialna podjetja, ki lahko nastopijo največ kot en konzorcijski partner v enem PD projektu.
8. Prijavitelj / konzorcijski partner ne sme nastopati kot zunanji izvajalec drugim konzorcijskim partnerjem

Pogoji za operacijo
1. PD projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«.
2. PD projekt mora ustrezati enemu od navedenih področij uporabe S4, navedenim v www.svrk.gov.si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/ in točki 2.2 javnega razpisa.
3. PD projekt se izvaja v naslednjih sklopih aktivnosti, in sicer:

a) Prvi sklop - razvoj pilota - je namenjen razvoju rešitev za uporabo tehnik ali metod, ki do sedaj še niso bile uporabljene in ustrezajo opredelitvi pilotnega projekta. V skladu z definicijami faz v FRASCATI MANUALu 2015 (Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development) v to fazo uvrščamo eksperimentalni razvoj. Razvrstitev faz navajamo v Poglavju II.5.1. v razpisni dokumentaciji. Prvi sklop se sofinancira v skladu s shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve 5.5. 2016; redakcijski popravek 4.11.2016; trajanje do 31.12.2020),

b) Drugi sklop - postavitev in testiranje demonstracije - je namenjen prikazu praktične uporabe, testiranju evalvaciji in diseminaciji aktivnosti, ki ustreza opredelitvi demonstracijskega projekta. Drugi sklop se sofinancira v skladu s shemo državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014/II, datum potrditve: 24. 12. 2014; dopolnitev 28.7.2017, 2. dopolnitev 24.1.2018; trajanje do: 31. 12. 2020),.

4. PD projekt lahko za zagotovitev celovitosti in doseganje ciljev vključuje oba sklopa aktivnosti iz predhodne točke tega poglavja javnega razpisa. V primeru, ko ima konzorcij že razvito rešitev, ki je pripravljena za predstavitev oziroma za demonstracijo, lahko izvaja samo drugi sklop aktivnosti. V nobenem primeru pa PD projekt ne more vključevati samo prvega sklopa aktivnosti.
5. Razmerje med sklopi aktivnosti določi prijavitelj v skladu s planirano izvedbo PD projekta.
6. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega PD projekta mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije PD projekta. Pri tem se poleg lastnih sredstev prijavitelja in konzorcijskih partnerjev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter ostali viri do povrnitve stroškov.
7. V primeru investicije, mora investitor pridobiti vsa dovoljenja najkasneje do predložitve prvega zahtevka za izplačilo, v kolikor relevantne pravne podlage to zahtevajo. Za ta namen investitor ob prijavi priloži izjavo.
8. Višina sofinanciranja (subvencije): subvencija ne sme biti nižja od 1.000.000,00 EUR in lahko znaša največ 5.000.000,00 EUR.

Upravičeni stroški

Razvojne in pilotno demonstracijske aktivnosti  
Prvi sklop aktivnosti: (»Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI« (RRI shema) v okviru eksperimentalnega razvoja *1  
Upravičeni stroški
  • Stroški plač: stroški osebja razvojnikov, strokovnih in tehničnih sodelavcev, ki izvajajo PD projekte, zaposlenih pri prijavitelju in konzorcijskih partnerjih
  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenega razvoja ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za projekt
  • Posredni stroški v višini 15%, ki so vezani na zaposlitve (dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja PD projekta)
Drugi sklop aktivnosti: (»Regionalna shema državnih pomoči« (RR shema) v okviru postavitve in testiranja demonstracije  
 Upravičeni stroški
  • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev).
  • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev.
  • Stroški določenih storitev zunanjih izvajalcev *2
  • Stroški transporta, montaže in zagona strojev/opreme v tehnološki proces*3
  • Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene, ki delajo na prijavljenem PD projektu, za polni delovni čas (zgolj nova zaposlitev povezana z izvedbo PD projekta)
  • Posredni stroški v višini 15%, ki so vezani na zaposlitve.
  • Ena vrsta stroška ne sme predstavljati 100% vseh načrtovanih in realiziranih stroškov PD projekta.

Za sofinanciranje je izključena proizvodnja predhodno že razvitih proizvodov ter uvajanje že razvitih procesov in storitev.

Intenzivnost pomoči

a) Prvi sklop aktivnosti: Intenzivnost pomoči po RRI shemi, v okviru eksperimentalnega razvoja:

Velikost podjetja Intenzivnost pomoči
(Kohezijska regija vzhodna in zahodna Slovenija)
velika podjetja do 25 %
srednje velika podjetja do 35 %
mikro in mala podjetja do 45 %


a) Drugi sklop aktivnosti: Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči po Regionalni shemi, v okviru postavitve in testiranja demonstracije:

Velikost podjetja Intenzivnost pomoči Kohezijska regija vzhodna Slovenija Intenzivnost pomoči
Kohezijska regija zahodna Slovenija
velika podjetja do 25 % do 10 %
srednje velika podjetja do 35 % do 20 %
mikro in mala podjetja do 45 % do 30 %


Višina sofinanciranja (subvencije) posameznega PD projekta

Višina sofinanciranja (subvencija) posameznega PD projekta je najmanj 1.000.000,00 EUR in največ 5.000.000,00 EUR.

Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo zneski brez DDV.

Upravičenec za sofinancirane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev.

Velikost vsakega posameznega prijavitelja in konzorcijskega partnerja (in s tem intenzivnost pomoči) se določi v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije 651/2014/EU, kar je podrobneje predstavljeno razpisni dokumentaciji.

Če se v postopku odpiranja in ocenjevanja vlog ugotovi, da je velikost kateregakoli prijavitelja ali konzorcijskih partnerjev v finančni konstrukciji PD projekta napačno opredeljena, se takšna vloga s sklepom zavrne.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

Skladno z metodologijo izračuna standardne lestvice na enoto za stroške dela, je vrednost enote:

  Standardna lestvica stroška na enoto
Strošek dela razvoja na uro opravljenega dela na PD projektu 21,07 EUR
Strošek dela strokovnih in tehničnih sodelavcev na uro opravljenega dela na PD projektu 14,05 EUR


V skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških konzorcijski partnerji lahko uveljavljajo možnosti poenostavitev v obsegu 15% na stroške dela.

 

Povezava na stran razpisa na MGRT: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1158

 

*1 Pod pojmom eksperimentalni razvoj je mišljeno pridobivanje, združevanje, oblikovanje in uporaba obstoječega znanstvenega, tehnološkega, poslovnega in drugega ustreznega znanja in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev. Ti lahko vključujejo npr. tudi dejavnosti, usmerjene v konceptualne opredelitve, načrtovanje in dokumentacijo novih proizvodov, procesov ali storitev. Lahko vključuje izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v okoljih, ki so tipični za vsakdanje pogoje obratovanja, kadar je osnovni cilj nadalje tehnično izboljšati proizvode, procese in storitve, ki niso v veliki meri ustavljeni. To lahko vključuje razvoj prototipa ali pilotnega projekta za tržno uporabo, ki je obvezno končni tržni izdelek in je predrag, da bi ga izdelali samo za namene predstavitve ali potrjevanja. Eksperimentalni razvoj ne vključuje rednih ali občasnih sprememb obstoječega proizvoda, proizvodnih linij, proizvodnih procesov, storitev in drugih tekočih dejavnosti, tudi če takšne spremembe lahko pomenijo izboljšanje.

*2 zgolj stroški transporta, montaže in zagona). V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces (to so stroški transporta, montaže in zagona strojev/opreme, ki je predmet sofinanciranja), ki se smatrajo kot upravičen strošek, v kolikor so sestavni del računa nakupa strojev/opreme (ne glede na to, ali so navedeni eksplicitno ali ne) in v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni.

*3 Stroški transporta, montaže in zagona strojev/opreme v tehnološki proces so tudi upravičeni, če so prikazani na ločenem računu, če transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni,

More in this category: « Prihajajoči razpisi za IKT sektor

PRIJAVITE SE NA NOVICE: