Pri pridobitvi nepovratnih sredstev preko strukturnih skladov imamo kar 90% upešnost. Za raziskovalno razvojne projekte smo pridobili že več kot 4,5 mio € nepovratnih sredstev, ki so bili financirani preko strukturnih skladov.

Ključno pri pridobitvi nepovratnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije je umestiti vašo projektno idejo v Pametno specializacijo S4, umestitev projekta v potrjene Akcijske načrte SRIP ter poiskati primeren razpis za vaš projekt. V letu 2016 so se zopet bolj intenzivno začeli odpirati razpisi za raziskovalno razvojne projekte, ta trend se nadaljuje do konca leta 2020. 

 

Kako vam lahko pomagamo?

Priprava projektnih prijav: do danes smo za naše stranke pridobili že več kot 4,5 mio EUR nepovratnih sredstev znotraj strukturnih skladov. 

 • Za vašo projektno idejo poiščemo primeren razpis.
 • Pripravimo vso potrebno projektno dokumentacijo na ključ.
  • Pomagamo in usmerjamo pri opredelitvi znanstvene odličnosti in učinka (impact)
  • Pripravimo finančno konstrukcijo projekta
  • Koordiniramo in komuniciramo med partnerji
  • Opišemo vodenje projekta
  • Opredelimo učinke projekta glede na Pametno specializacijo
  • Pomagamo pri pripravi konzorcijske pogodbe

Vodenje projektov: Trenutno izvajamo administrativno in finančno koordinacijo dveh projektov, ki sta sofinancirana preko MGRT. 

 • Ko je projekt odobren vam pomagamo pri sklenitvi pogodbe z razpisodajalcem (Pogodba o sofinanciranju)
 • Za vas izvajamo administrativno finančno koordinacijo projekta (Project managament) 
  • Pripravimo finančna poročila
  • Svetovanje pri pripravi na projektno revizijo – za vas izvedemo pred revizijo.

Svetovanje o nepovratnih sredstvih: če se z nepovratnimi sredstvi šele spoznavate ali pa imate sami že veliko izkušenj, vendar bi za kompleksna vprašanja potrebovali nasvet vam nudimo tudi različna svetovanja. 

 • Izvedemo oceno projektne ideje in primernost projekta na določen razpis
 • Poiščemo primeren razpis za vaš raziskovalno razvojni projekt
 • Umestimo vaš projekt v Pametno specializacijo in potrjene Akcijske načrte.
 • Izvedemo kontrolo kakovosti projektne prijave:
  • Pregledamo dokumentacijo in pripravimo priporočila za izboljšave (pred oddajo projektne prijave)
  • Pregledamo in pripravimo proračun projekta
 • Pripravimo navezovanje projektne ideje na strategijo organizacije in/ali na prioritete organov financiranja
 • Izvajamo predrevizijske preglede projektov